หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การสำรวจเจตนารมณ์ของประชาชนในเขตสภาตำบลหรือองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อไปรวมกับองค์การบริหารส่วนตำบล หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นอื่น พ.ศ. 2547 [ 2 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 21  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2540 [ 2 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 20  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการทำนิติกรรมของสภาตำบล พ.ศ. 2538 [ 2 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 17  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายไดสภาตำบลซึ่งได้รับจัดสรรจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2543 [ 2 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 16  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการมอบหมายให้สภาตำบลหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ช่วยเหลือในการดำเนินการออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง พ.ศ. 2543 [ 2 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 20  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนประธานสภาตำบล รองประธานสภาตำบล สมาชิกสภาตำบล และเลขานุการสภาตำบล พ.ศ. 2538 [ 2 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 17  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ้างลูกจ้างของสภาตำบล พ.ศ. 2538 [ 2 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 18  
 
กฎกระทรวง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2541) [ 2 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 21  
 
กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2540) [ 2 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 18  
 
กฎกระทรวง (พ.ศ. 2539) ออกตามความในพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 [ 2 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 19  
 
  (1)     2