หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Integrity and transparency Assessment: ITA)
 
ITA ปี พ.ศ.2566
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อ URL คำอธิบาย
o1 โครงสร้าง https://www.banbung.go.th/orgc... เข้าที่แบนเนอร์ข้อมูลหน่วยงาน - โครงสร้างองค์กร
o2. ข้อมูลผู้บริหาร https://www.banbung.go.th/boar... https://www.banbung.go.th/staf... เข้าที่แบนเนอร์บุคลากร - ผู้บริหาร - หัวหน้าส่วนราชการ
o3. อำนาจหน้าที่ https://www.banbung.go.th/proj... https://www.banbung.go.th/proj... เข้าที่แบนเนอร์ข้อมูลหน่วยงาน - อำนาจหน้าที่ - อำนาจหน้าที่ของ อบต.
o4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน https://www.banbung.go.th/proj... https://www.banbung.go.th/proj... เข้าที่แบนเนอร์แผน - แผนพัฒนาท้องถิ่น - แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
o5 ข้อมูลการติดต่อ https://www.banbung.go.th/cont... เข้าที่แบนเนอร์ข้อมูบหน่วยงาน - ติดต่อ
o6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง https://www.banbung.go.th/proj... เข้าที่แบนเนอร์ระเบียบ - กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
การประชาสัมพันธ์
ข้อ URL คำอธิบาย
o7 ข่าวประชาสัมพันธ์ https://www.banbung.go.th/news... เข้าที่แบนเนอร์ข่าวสาร - ข่าวประชาสัมพันธ์
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
ข้อ URL คำอธิบาย
o8 Q&A https://www.banbung.go.th/webb... เข้าที่แบนเนอร์บริการประชาชน - กระดานสนทนา
o9 Social Network https://www.banbung.go.th/home https://www.facebook.com/peopl... เพจ facebook อบต.บ้านบุ่ง อยู่มุมบนด้านขวาของเว็บไซต์
o10 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล https://www.banbung.go.th/webs... นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอยู่ทางด้านล่างสุดของเว็บไซต์ ใกล้กับจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
 
  (1)     2      3      4      5