หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบุ่ง
วัดหนองไผ่
โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล
สวนส้มเขียวหวานพืชเศรษฐกิจในตำบล
เรือศรทอง เรืองประจำตำบลบ้านบุ่ง
องค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านบุ่ง
อ.เมือง จ.พิจิตร 66000
1
2
3
4
5
แจ้งข่าว ประชาสัมพันธ์ !! องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบุ่งเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ใหม่แล้วนะเจ้าคะ เป็น หมายเลข 056 - 039874 ค่ะ
 
 

 
     
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบุ่ง สมัยสามัญ สมัยที่ 1ครั้งที่ 1 ประจำปี25 [ 11 ก.พ. 2563 ]   อ่าน 22 
ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.บ้านบุ่ง ครั้งที่ 3/2563 [ 11 ก.พ. 2563 ]   อ่าน 14 
การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร [ 7 ก.พ. 2563 ]   อ่าน 15 
อบต.บ้านบุ่ง ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบุ่ง สมัยสามัญ สมัยที่ 1ครั้งที่ 1 ประจำปี25 [ 27 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 2 
อบต.บึงบัว โครงการฝึกอบรมสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีที่ด [ 27 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.โพธิ์ไทรงาม ประชาสัมพันธ์การเฝ้าระวังเเละป้องกันการระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสา [ 27 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 1 
อบต.โพธิ์ไทรงาม ประชาสัมพันธ์สถานการณ์ในการระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ [ 27 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 1 
ทต.ทับคล้อ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้านไวนิล โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลคนพิการและค [ 27 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 1 
อบต.ดงกลาง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน แผนง [ 27 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 8 
อบต.ดงกลาง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว แผนงนการศึกษา [ 27 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 10 
อบต.ดงกลาง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง เรื่อง รับสมัครนักเรียน นักศึกษาทำงานในช่วงปิด [ 27 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 22 
อบต.ดงกลาง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง เรื่อง รายชื่อผุ้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อกา [ 27 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 16 
อบต.หนองหญ้าไทร วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 สัปดาห์ที่ 10 ของวิทยาผู้สูงอายุตำบลหนองหญ้าไทร [ 27 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 2 
ทต.หอไกร ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมประชาคมระดับหมู่บ้าน [ 26 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 0 
ทต.หอไกร ขอเชิญประชุมสภาเทศบาลตำบลหอไกร สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 [ 26 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 2 
ทต.หอไกร ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ เรื่องเรียกประชุมสภา [ 26 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.วังโมกข์ สรุปราคากลางซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทาง Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In - P [ 26 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 19 
อบต.วังโมกข์ ประกาศราคากลางซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทาง Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In - [ 26 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 26 

โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล
     
 
 


ซื้อจัดซื้อลูกรัง และหินคลุก พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 เม.ย. 2562 ]

 
     
 

ใบพาย

เลี้ยงปลากัด
การประชุมระบบทางไกลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Web Conference) เพื่อชี้แจงการดำเนินการขับเคลื่อน"โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง" ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว570  [ 26 ก.พ. 2563 ]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาภาคความเหมาะสมเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารและกำหนดวัน เวลา สถานที่สรรหา และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหา สน.บถ. มท 0809.2/ว31  [ 26 ก.พ. 2563 ]
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการน้ำด้วยระบบธนาคารน้ำใต้ดิน ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว569  [ 26 ก.พ. 2563 ]
ค่าตอบแทนคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (เพิ่มเติม) สน.บถ. มท 0909.2/ว567 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 26 ก.พ. 2563 ]
แจ้งปรับกำหนดการศึกษาอบรมโครงการอบรมสัมมนาปัญหาการการปฏิบัติงานของ อปท. การดำเนินงานด้านกฎหมาย และการพัฒนากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ อปท. ด่วนมาก สบ.พถ. มท 0807.2/ว548  [ 26 ก.พ. 2563 ]
ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานประเมินเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น(ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ) กจ.  [ 26 ก.พ. 2563 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบการจัดซื้อจ้างจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) แก่ผู้ปฏิบ้ติงานด้านพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2563 (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 2 รุ่นที่ 26-29 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว564 [รายชื่อ]  [ 26 ก.พ. 2563 ]
บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนมกราคม 2563 สน.คท. มท 0808.2/ว557 [เอกสารแนบ]  [ 26 ก.พ. 2563 ]
โครงการนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว555  [ 25 ก.พ. 2563 ]
โครงการพัฒนานักเรียนอย่างมีคุณภาพด้วยการจัดประสบการณ์เรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสะเต็มศึกษา ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว550 [กำหนดการอบรม]  [ 25 ก.พ. 2563 ]
ขอซักซ้อมกำหนดการสอบประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว547  [ 25 ก.พ. 2563 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว546  [ 25 ก.พ. 2563 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการ การใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ไตรมาสที่ 2 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/2149-2224 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 24 ก.พ. 2563 ]
โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในสังกัดเทศบาลที่รับผิดชอบงานด้านกิจกรรมพัฒนาเด็ก และเยาวชน กีฬา และนันทนาการ ประจำปี พ.ศ. 2563 กศ. มท 0816.5/ว544  [ 24 ก.พ. 2563 ]
ประชาสัมพันธ์โครงการนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปี 2563 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว543 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 24 ก.พ. 2563 ]
ส่งมอบคู่มือแนวทางการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Moral Development School : MDS) กศ. มท 0816.3/ว505 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 24 ก.พ. 2563 ]
ประกาศ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 สน.บถ. มท 0809.2/ว21  [ 21 ก.พ. 2563 ]
แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อดำเนินการโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะที่ 1 กพส. มท 0810.4/ว537  [ 21 ก.พ. 2563 ]
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการอบรมการจัดทำและการบริหารแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.3/ว536  [ 21 ก.พ. 2563 ]
สารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเนื่องในโอกาส "วันท้องถิ่นไทย" ประจำปี 2563 สล. มท 0801.3/ว528  [ 21 ก.พ. 2563 ]
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนมกราคม 2563 สน.คท. มท 0808.3/ว466 [อบจ.] [อบต.]  [ 20 ก.พ. 2563 ]
การบันทึกข้อมูลประปาและพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำผ่านระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว525  [ 20 ก.พ. 2563 ]
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนธันวาคม 2562 สน.คท. มท 0808.2/ว519  [ 20 ก.พ. 2563 ]
แนวทางปฏิบัติในการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการ กระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว524  [ 20 ก.พ. 2563 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว517  [ 20 ก.พ. 2563 ]
     
   
พจ0023.5/ว 136 กำหนดกรณีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน 2563 ฯ [ 26 ก.พ. 2563 ]     
พจ0023.5/ว 135 ประรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีฯ [ 26 ก.พ. 2563 ]     
พจ0023.5/ว 134 แจ้งบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนธันวาคม 2562  [ 26 ก.พ. 2563 ]     
พจ0023.3-ว782 ขอเชิญประชุมเพื่อซักซ้อมเเนวทางปฏิบัติการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 26 ก.พ. 2563 ]     
พจ0023.3-ว784 ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลผลการดำเนินโครงการเกี่ยวกับพลังงานแสงอาทิตย์ [ 26 ก.พ. 2563 ]     
พจ0023.3-ว783 1-สรุปสาระสำคัญของกฎหมายลำดับรองที่ออกตามความในพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 [ 26 ก.พ. 2563 ]     
พจ0023.3-ว783 2-สรุปสาระสำคัญของกฎหมายลำดับรองที่ออกตามความในพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 [ 26 ก.พ. 2563 ]     
พจ0023.3-ว783 3-สรุปสาระสำคัญของกฎหมายลำดับรองที่ออกตามความในพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 [ 26 ก.พ. 2563 ]     
พจ0023.3-ว783 4-สรุปสาระสำคัญของกฎหมายลำดับรองที่ออกตามความในพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 [ 26 ก.พ. 2563 ]     
พจ 0023.1/ว 2544 แบบสอบถามการวิจัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น [ 26 ก.พ. 2563 ]     
พจ0023.3-ว781 แนวทางปฏิบัติในการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 26 ก.พ. 2563 ]     
พจ0023.4-ว 128 โครงการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2563 [ 26 ก.พ. 2563 ]     
พจ0023.3-ว780 การสำรวจความพร้อมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในการขยายบริการรับเด็กเล็กช่วงอายุ 0 - 3 ปี และการขยายเวลาเปิด - ปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก [ 26 ก.พ. 2563 ]     
พจ0023.3-ว779 ขอความร่วมมือสนับสนุนการดำเนินงานกิจกรรมการคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ ซี ในพนักงานคัดแยกขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ เพื่อส่งต่อเข้าสู่ระบบการรักษา [ 26 ก.พ. 2563 ]     
พจ0023.5/ว 129 แจ้งแนวทางบัญชีข้อมูลการจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างฯ [ 26 ก.พ. 2563 ]     
พจ0023.3-ว775 1-ประชาสัมพันธ์โครงการนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปี 2563 [ 26 ก.พ. 2563 ]     
พจ0023.3-ว775 2-ประชาสัมพันธ์โครงการนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปี 2563 [ 26 ก.พ. 2563 ]     
พจ0023.3-ว774 การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019  [ 26 ก.พ. 2563 ]     
ขอประชาสัมพันธ์ประกาศสำนักงานเลขาธิการคุรสภา เรื่อง การเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับานุนการจัดกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ Professional Learning Community : PLC [ 24 ก.พ. 2563 ]     
พจ0023.3-ว752 การดำเนินการตามโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ [ 24 ก.พ. 2563 ]           
 
  ความพึงพอใจต่อ
  ขั้นตอนการให้บริการ
  เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
  สิ่งอำนวยความสะดวก
 


 
 


ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบุ่ง สมัยสามัญ สมัยที่ 1ครั้งที่ 1 ประจำปี25 [ 27 ก.พ. 2563 ]   อ่าน 2 


งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 [ 13 ม.ค. 2563 ]   อ่าน 34 


ร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ \"ปากทางเกมส์\" ประจำปีงบประ [ 25 ธ.ค. 2562 ]   อ่าน 30 


ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบุ่ง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี [ 18 ธ.ค. 2562 ]   อ่าน 34 


พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ [ 17 ธ.ค. 2562 ]   อ่าน 38 


โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบุ่ง [ 16 ม.ค. 2563 ]   อ่าน 19 


บริการตัดแต่งต้นไม้ภายในโรงเรียน [ 14 ม.ค. 2563 ]   อ่าน 30 


โครงการอบรมให้ความรู้ประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 14 พ.ย. 2562 ]   อ่าน 43 


พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ [ 8 พ.ย. 2562 ]   อ่าน 806 


โครงการสุขภาพจิต พิชิตสุขภาพใจ ประจำปี 2562 [ 30 ก.ย. 2562 ]   อ่าน 72 
 
การก่อสร้างถนนซอยสุขเถื่อน (16 ก.ค. 2558)    อ่าน 1159  ตอบ 3  
ถึงคนที่คิดพยายามแย่งสิทธิหนึ่งสิทธ์หนึ่งเสียของประชาชนทุกท่าน (10 ก.ค. 2558)    อ่าน 1656  ตอบ 2  
เรียนเจ้าหน้าทื่ อบต บ้านบุ่ง (7 มิ.ย. 2557)    อ่าน 1665  ตอบ 5  
การใช้บริการกระดานถาม-ตอบ ของ อบต.บ้านบุ่ง (16 พ.ค. 2557)    อ่าน 767  ตอบ 0  
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบุ่ง
   
 
 
   
 
เริ่มนับ วันที่ 1 มิ.ย. 2552
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 056-039-874
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร 66000 โทรศัพท์ : 056-039-874 โทรสาร : 056-039-874  
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบุ่ง  
จำนวนผู้เข้าชม 3,749,651 เริ่มนับ 1 มิ.ย. 2552 จัดทำโดย : NAXsolution  
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10