องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร
ส่วนที่ 1 ข้อมูลผู้ยื่นคำขอ
ส่วนที่ 2 ข้อมูลผู้เสียชีวิต
ส่วนที่ 3 ข้อมูลผู้รับรอง